Projekty

Nová motorová pila pro Lesní četu Pelhřimov

Lesní četa Pelhřimov se dlouhodobě zabývá prací na zakázkách údržby zeleně a veřejných prostranství (údržba zeleně, sekání trávy, hrabání listí, prořezávky, čištění porostů, údržba dětských hřišť i soukromých pozemků). Tato činnosti klade vysoké nároky na odpovídající vybavenost v podobě technického náčiní. Dostupné hobby/zahradnické náčiní a přístroje jsou z hlediska finanční dostupnosti stále v našem arzenálu, nežádoucími aspekty nástrojů z této kategorie jsou však krátká životnost a často problematická dostupnost náhradních dílů v případě poruchy. Nové pracovní nabídky nás vedou k potřebě pořizovat nové vybavení. Chceme-li být profesionály, hledáme odpovídající nástroje. Volba nástrojů a vybavení z kategorie profi přináší sice vyšší nároky na zkušenosti pracovníků, odvděčí se však uživatelskou přívětivostí, dlouhou životností, ev. dobrou dostupností náhradních dílů a hlavně profesionálních výsledků a podoby provedených prací, které následně přinášejí opětovnou poptávku stávajících zákazníků a zákazníky zcela nové. Nadační příspěvek ve výši 1 000 Kč od Nadačního fondu pro Pelhřimovsko byl proto vynaložen v rámci výdaje za nákup profesionální motorové pily.

Novou motorovou pilu začali pracovníci Lesní čety Pelhřimov používat ihned po nákupu k zajištění zakázek údržby soukromé i veřejné zeleně. Přístroj odvádí spolehlivou a stabilní práci, která vede k uspokojivému uzavírání nasmlouvaných zakázek a přispívá tím taktéž k ekonomické stabilitě provozu..

Cukrárna v pohybu


Donátor: Pardubický kraj

Cíl projektu

Cílem projektu byla modernizace výrobního provozu Cukrárny Čistá duše v Hlinsku. Nejedná se o proces nový. Šlo o pokračování procesu započatého, který trval více než 4 roky. Prvním krokem byla modernizace profesionální trouby a robotů v cukrářské výrobě. Dále modernizace kávovaru v prodejní části a od roku 2021 je součástí výrobního procesu také šokový zmrazovač - tvz. šoker. V loňském roce jsme doplnili výrobu o profesionální skříňový mrazák. V roce 2023 jsme navázali na předešlé a podpořili rozvoj Cukrárny Čistá duše v Hlinsku pořízením dvou chladicích cukrářských vitrín, servírovacího nádobí a náčiní, párkovače a dotykové obrazovky.

Dvě nové chladicí vitríny nahradily vitrínu původní, která již nesloužila dobře svému účelu z důvodu časté poruchovosti a nepřijatelného kolísání teplot. Dotyková obrazovka, jako prostředek zrychlení obsluhy, umožňuje zároveň obsluhujícímu personálu naší provozovny snazší manipulaci s pokladnou. Díky novému zařízení má Cukrárna možnost rozšířit své působení i na venkovní stánkový prodej, rauty, oslavy a konference, Zvýšili jsme svoji konkurenceschopnost a tím i ekonomickou stabilitu, která jí mimo jiné umožňuje vytvářet nová pracovní místa pro lidi se zdravotním znevýhodněním z regionu Hlinecka.

Podpory Pardubického kraje pro naše sociální podnikání si velmi vážíme.Nový křovinořez a šicí stroj

S pořízením nového křovinořezu a šicího stroje pomohla našim provozům v Pelhřimově a Havlíčkově Brodě Nadace VINCI.

Cílem tohoto projektu je zlepšení pracovních podmínek pracovníků šicí dílny v Havlíčkově Brodě a pracovníků lesní čety v Pelhřimově. Snažíme se docílit udržení stávajícího počtu pracovních míst pro zdravotně znevýhodněné, zachovat současné množství zakázek nebo odběratelů a docílit vznik nových pracovních míst a nárůst zakázek.

Šicí dílna mimo zakázkovou a kompletační výrobu čerstvě začala zabývat opravami oděvů a výhledově je v plánu zabývat se šitím nadměrných volnočasových oděvů. Posílení zázemí v podobě dvoujehlového šicího stroje napomůže stabilitě provozu, jeho rozvoji a podpoří celkový záměr.

Lesní četa je malý tým pracovníků působící v rámci provozu pelhřimovské rukodělné dílny. Máme ambice zvýšit kvalitu pracovních podmínek pro zaměstnance a docílit růstu týmu po vzoru lesní čety v sesterském provozu v Havlíčkově Brodě, proto je pro nás nezbytný nový profesionální křovinořez.Sušička prádla do Chotěboře

S pořízením nové sušičky do prádelny v Chotěboři pomohla Nadace ČEZ.

Účelem projektu je především zachovat stávající počet pracovních míst pro osoby se zdravotním znevýhodněním v regionu Chotěbořska a dostát závazkům vůči našim stávajícím zákazníkům. V dlouhodobějším horizontu chceme navýšit kapacitu poskytovaných služeb a zároveň tak vytvořit další pracovní místa pro osoby se zdravotním znevýhodněním z regionu.

K zajištění profesionálních služeb prádelny, která vytváří zmiňovaná pracovní místa a zároveň poskytuje služby velkému spektru zákazníků, potřebujeme pořídit novou sušičku na prádlo. Stávající sušička, která je již letitým inventářem, přestala fungovat, A právě toto její celkové stáří bohužel vyloučilo možnost opravy. Je proto třeba co nejdříve zajistit náhradu, abychom dokázali uspokojit poptávku a dostát svým závazkům.Dortík pro každého
(Modernizace výroby v Čisté duši)

Donátor: Pardubický kraj - Podpora sociálního podnikání

Cíl projektu

Cílem projektu byla modernizace výrobního procesu v sociálním podniku Cukrárna Čistá duše v Hlinsku. Nejednalo se o nový proces, ale o pokračování již započatého, který trvá již tři roky. Prvním krokem byla modernizace profesionální trouby a robotů v cukrářské výrobě, dále modernizace kávovaru v prodejní části, od roku 2021 je součástí výrobního procesu šokový zmrazovač - tvz. Šoker. V roce 2022 jsme navázali na předešlé, kdy jsme chtěli doplnit výrobu o profesionální skříňový mrazák, který dokáže uchovat polotovary, výrobky během procesu výroby a také připravené suroviny. Tímto krokem jsme docílili urychlení nejen fáze přípravy, ale zlepšili jsme také uchovávání potravin a výrobních surovin. Dále také dochází k úspoře výrobního času, lepšímu hospodaření se surovinami a zefektivnění expedice hotových výrobků ke koncovému zákazníkovi.

Podpory Pardubického kraje pro naše sociální podnikání si velmi vážíme.Nové auto pro Lesní četu

S pořízením nového užitkového automobilu pomohly Lesní četě
v Havlíčkově Brodě Nadace VINCI a Nadace ČEZ.

Lesní četa HB už jezdí novým autem Dacia Duster. Nahradil ten stávající 19-tiletý, který již dosluhoval.

Účelem projektu je především zachovat stávající počet pracovních míst pro osoby se zdravotním znevýhodněním v regionu Havlíčkobrodska s plánem rozvoje/navýšení počtu těchto míst
v dalším období a zároveň zachování výrobního programu s možností navýšit stávající kapacitu přijímaných zakázek pro koncové dodavatele. 

K zajištění dostatečné kapacity pro rozvoz pracovníků, jejich náčiní
a materiálu jednotlivých zakázek je nezbytností odpovídající vůz,
který splňuje všechny tyto funkce. Ten stávající je již 19-tiletý
a technicky nezpůsobilý. Pořízení nového vozu je však
pro provoz velkou ekonomickou zátěží ještě více umocněnou
post covidovým obdobím. Na druhé straně jsou zakázky v lesnictví nejstabilnějším výrobním programem sociálního podniku, které mají velký vliv na jeho ekonomickou stabilitu, proto je naší snahou stávající kapacitu zakázek minimálně udržet, spíše ji však navyšovat vzhledem k rostoucí poptávce po sadebních činnostech v lesích v regionu.

Lesní četa v terénu

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0012251

Cíl projektu

Cílem projektu je vytvoření nového pracovního místa pro osoby se zdravotním postižením a zároveň zefektivnění procesů v Lesní četě - jednom z provozů sociálního podniku FOVY s.r.o. rozšířením týmu o novou pracovní pozici. Posláním podniku je vytvářet pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením - nejčastěji s dlouhodobým duševním onemocněním. Záměrem projektu je pořízení nového terénního automobilu pro rozvoz pracovníků týmu Lesní čety na místa jednotlivých zakázek pro odběratele. 

Díky projektu pořídíme nový terénní vůz, vytvoříme nové pracovní místo pro osobu se zdravotním postižením a zároveň tím zefektivníme jednotlivé procesy v řízení provozu Lesní četa v Havlíčkově Brod. 

Projekt je financován z prostředků Evropské unie. 

Na cestě za prací 

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0014731

Cíle projektu

1. Zefektivnit zajištění zakázek pro koncového odběratele v klíčových oblastech nabídky služeb a výrobků rukodělné dílny v Pelhřimově sociálního podniku FOVY s.r.o. prostřednictvím zajištění užitkového vozu. 

2. Vytvořit nové pracovní místo pro člověka se zdravotním postižením v regionu Pelhřimovska. Auto zajistí rozvoz pracovníků a nářadí na jednotlivé zakázky údržby zeleně a lesa, zajistí dopravu zakázek a rozvoz výrobků.

Díky projektu pořídíme nový vůz - dodávku a zároveň vytvoříme nové pracovní místo pro osobu se zdravotním postižením, tím také zefektivníme jednotlivé procesy v řízení provozu rukodělná dílna v Pelhřimově.

Projekt je financován z prostředků Evropské unie.

Zrychlení Čisté duše

Donátor: Pardubický kraj - Podpora sociálního podnikání

Cíl projektu

Tento projekt za podpory Pardubického kraje zajistí profesionalizaci části výrobního programu a také celkový rozvoj cukrářské výroby v sociálním podniku Cukrárna Čistá duše v Hlinsku. Prostřednictvím projektu jsme pořídili speciální zařízení tzv. šoker. Ten dokáže šokově během několika vteřin zmrazit například rozpracovaný dort, rozpracované zákusky nebo suroviny pro výrobu. Tím se docílí jejich šetrné uchování a pracovnice cukrárny tak mohou výrazně urychlit proces výroby především u dortů, ale i dalších cukrářských výrobků. Především v letní sezoně (svatby, oslavy, atd.) to umožní přijmout více zakázek. Nové zařízení nejen urychluje, ale také zjednodušuje výrobu cukrářských výrobků, jejich uskladnění a také hospodaření se surovinami pro výrobu.

Podpory Pardubického kraje pro naše sociální podnikání si velmi vážíme.